Historiek 

Uit een krantenartikel gedateerd 1894, blijkt dat er reeds wielerwedstrijden georganiseerd werden te Gistel eind 19de eeuw.  We citeren :

“LUISTERLIJKE WIELRIJDERSKOERS OP KERMIS KOEKE ZONDAG OM 3 URE FIX IN DE NAMIDDAG. 125 FRANK PRIJZEN EN TWEE VERGULDE EERMETALEN”.

Wellicht waren de prestaties van Sylveer en Romain Maes waren hier niet vreemd aan.

 

1930 – 1950 De vroege jaren

 

De feitelijke oprichting en start van Sportclub Gistel dateert van 1930, kaderend in een bijdrage van onze pioniers tot de viering van 100 jaar België.  Bij deze gelegenheid waren een aantal wielerliefhebbers bereid om zich in te zetten voor het inrichten van een grote koers, tijdens de Kermisweek.

 

Gedreven door de enorme bijval en succes, werd besloten om dit evenement jaarlijks te herhalen en aldus gestalte te geven aan de oprichting van een wielersportclub met aansluiting bij de K.B.W.B.

Het vergaderlokaal van Sportclub was gevestigd in de St.Jansgasthuisstraat n° 6 bij Katje Tyghem

In de periode van 1930 tot 1940, waren de activiteiten uitsluitend gericht op de inrichting van wielerwedstrijden op kermis donderdag. Alle wielrenners met enige naam en faam  uit die periode namen deel aan deze koers.

 

De tweede wereldoorlog onderbrak de activiteiten van Sportclub tot 1945

 

Na de oorlog, onder impuls van de pioniers werd de draad terug opgepikt en werden opnieuw wedstrijden ingericht met als absolute hoogtepunt de inrichting van het Kampioenschap van West -Vlaanderen in 1946.

 

1950 – 1980 De gouden jaren

 

In deze periode onderging het bestuur drastische wijzigingen met ondermeer de toetreding van de bestuursleden van de Breughelfeesten einde vijfiger jaren en de toetreding  vanaf 1970 van de Prinsen Karnaval

In 1953 verhuisde het vergaderlokaal naar het Gravenhof, waar we gebleven zijn tot de op ruststelling van Herman en Maria in 2000.

Door de waaier van activiteiten die een enorme groei kende, werd Sportclub vanaf 1957 omgevormd van feitelijke vereniging tot een V.Z.W. met publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad op 1 maart 1958.

 

Een beknopt overzicht van deze verschillende activiteiten leert ons dat de beroepsrennerskoers op kermisdonderdag een hoogtepunt was in de Godelieveweek, waarbij zowat de helft van de streek verlof nam om toch maar de koers in Gistel te kunnen meemaken.  Het deelnemersveld was trouwens dikwijls van hoog niveau, waarbij we namen  noteerden zoals Rik Vansteenbergen, Rik Vanlooy met zijn volledige ploeg en nog vele anderen. Als overwinnaars kenden spetters zoals : Andre Maelbrancke, Berten Ramon,  Andre Blomme, Gilbert Desmedt, Van Vaerenbergh, Hutsebaut en Pollentier.

 

Daarna werden medewerkers uit de toenmalige Breughel – feesten lid van ons bestuur.

Tegen het einde van de jaren 50 noteerden wij al eens een negatief saldo in de kas van Sportclub, zodat de noodzakelijk was om bijkomende middelen te vinden om de toen talrijke wielerorganisaties te blijven bekostigen.Aldus is het idee gegroeid tot de organisatie van de Breughelfeesten.

 

Deze Breughelfeesten werden voor het eerst ingericht in 1959, en gingen door in de hovingen Lesage, langs de Vaartstraat. Het geheel werd geheel Breugheliaans opgevat, waardoor het vanaf het eerste jaar een groots succes werd. De feesten groeiden jaar na jaar, tot we in 1963 verhuisden naar de Brouwerij Van Hencxtenhoven tot in 1967.  In deze periode groeiden de feesten uit hun voegen door de optredens van de Vlaamse Vedetten zoals Lize Marke, Rocco Granata, Rita Deneve, Will Tura en nog vele anderen.  Vanaf 1968 werden de feesten georganiseerd op de markt in een reuzentent.  Ook daar waren de feesten een groot succes, waarbij verder de vlaamse Vedetten de hoofdact verzorgden tijdens de 3-daagse Breughelfeesten.  Helaas het succes kon niet aangehouden worden en in 1971 werden de laatste Breughelfeesten georganiseerd.

 

De Breughelfeesten waren ook de rechtstreekse aanleiding tot het ontstaan van de dansgroep “De Tijl Uilenspiegels” onder impuls van  wijlen Daniel Beernaert.  Op zijn initiatief werd een contract afgesloten voor de zomercavalcade te Bredene. Voor deze gelegenheid werd in snel tempo de nodige mensen gezocht, kledij gemaakt, muziek en muzikant gezocht, dans aangeleerd enz, zodat sportclub reeds bij dit eerste optreden met een 50 mensen de trip naar Bredene konden maken.  Na dit eerste optreden volgden gedurende een 5 tal jaar verschillende optredens in binnen en buitenland.

 

De Breugelfeesten waren ook de aanleiding tot de geboorte van de Reuzen van Gistel in 1964. Tijl Uylenspieghel werd geboren en ingeschreven in de Burgerlijke stand te Gistel met bijhorende feestelijkheden. Het jaar daarop werd Tijl met Nele in de echt verbonden en in 1966 werd hun zoon Lamme Goedzak geboren.  Met deze reuzen werd er gedurende vele jaren deel genomen aan verschillende Reuzenstoeten in vele gevallen samen met de dansgroep de Tijl Uilenspiegels.

 

De Uylenspiegels waren in 1969 ook aanleiding tot de oprichting van de Orde van de Tyl Uilenspiegels met de inrichting van de eerste verkiezing van Prins Karnaval.  Ook dit werd een succes en werd zo 10 jaar lang vol gehouden.  Steeds met een strijd tussen de kandidaten Prins Karnaval, waarbij de zaal Ten Putte iedere keer uit de voegen barstte.

Deze vieringen waren ook de aanleiding tot het organiseren van de Karnavalfoor,

het Kinderkarnaval en de Karnavalstoeten door de straten van Gistel.

In dit overzicht hoort natuurlijk ook de inrichting van de Vijfdagenprijs, waarvan de eerste editie startte in 1957 met een wedstrijd voor Onafhankelijken, en een volledig omkaderingsprogramma. Deze organisatie werd op touw gezet door het A.C.V. ter gelegenheid van de invoering van de vijfdagenwerkweek.  De grote promotor van deze organisatie was onze gewezen voorzitter Michel Lootens.  Deze organisatie groeide op zeker ogenblik uit tot een tweedaagse en werd bekend tot ver buiten de Gemeentegrenzen.

 

1980 – nu  De jaren van herorientering

 

Op bestuursvlak bleven bleven  de tachtiger jaren vrij stabiel.    Vanaf 1990  kende het bestuur van Sportclub een drastische verjonging, stuk voor stuk mensen die zich tot op vandaag belangloos inzetten voor de vereniging, zodat wij op heden een tellen van 14 mensen.

Op 23 november 1998 werd Sportclub Gistel de titel van KONINKLIJKE CLUB toegekend bij een ontvangst op het Provinciaal hof te Brugge door Dhr. provincie – gouverneur Paul Breyne.

Sinds 2000 hebben we lokaal gekozen in het stedelijk sportcomplex Zomerloos.

Vanaf de tachtiger jaren werden tal van activiteiten stopgezet of op kleinere schaal verdergezet.

 

Het begon in 1971 met de volledige stopzetting van de Breughelfeesten en in hun zog eind zeventiger jaren stopzetting van alle karnavalsactiviteiten

De reuzen Tijl, Nele en Lamme Goedzak werden netjes opgeborgen op zolder.

Aan de hoogdagen van de beroepsrennerskoers kwam een einde in 1986 met de laatste overwinning in zijn carriere van Freddy Maertens.  Het jaar nadien werd overgestapt naar een tweedaagse op maandag en donderdag in de kermisweek, enkele jaren als liefhebberskoers en later als een wedstrijd voor Elite zonder contract en Beloften, onder de naam Ereprijs Sylveer Maes, Grote prijs Michel Maes.

 

Na het wegvallen van de categorie Onafhankelijken, werd de organisatie van de vijfdagenprijs, eerst op kleinere schaal verder gezet en dan volledig gestopt in 1992.

Begin jaren negentig kende Sportclub Gistel terug heropleving.

De overgebleven wijkkoersen werden nieuw leven ingeblazen. Zo kende bijvoorbeeld in 2005 de Ereprijs Roger Blomme zijn 25 ste uitgave.

 

Er werd gestart onder impuls van toenmalige B W B  met de inrichting van Cyclo – Day’s, waarbij de leerlingen van de lagere scholen vanaf het 4de leerjaar , een eerste kontakt konden leggen met de koersfiets en de nodige vaardigheden kunnen aanleren om in groep te fietsen.  Later leidde dit tot de inrichting van de wedstrijden voor Aspiranten, wedstrijden voor jongeren van 12 tot en met 14 jaar, waarbij per categorie of leeftijd van 30 tot 50 deelnemers te noteren zijn.

 

Sinds 1989 werden de reuzen terug van de zolder gehaald en treden zij geregeld op in Reuzen- en andere stoeten in binnen en buitenland. Onze reuzen zijn bovendien ieder jaar present na de koers op Kermisdonderdag met een rondgang in het centrum van Gistel met aansluitend een geschenkenworp voor de kinderen.

 

Sinds 2001, onder impuls van Raf Meulders en Bjorn Rondelez wordt jaarlijks een veldtoertocht georganiseerd, een mountainbiketocht voor recreanten op het programma.

 

Waar mogelijk verleent Sportclub Gistel zijn medewerking aan de inrichting van wielerwedstrijden. Wedstrijden met onze medewerking worden ingericht in Moere en Snaaskerke. Onze medewerking werd verleend aan de 1 Mei prijs, de doortocht van de Ronde van Vlaanderen en de Ronde van Belgie in Gistel.

 

En als topper de afscheidsviering van De Leeuw Johan Musseeuw op 02 mei 2004,  een criterium voor internationale beroepsrenners waarbij Sportclub zijn logistieke steun verleende.